Karl XII i Lund – ett beslut för religiös mångfald
14 februari 2017 av Open Skåne

Söndagen den 12 februari var det på dagen 299 år sen Karl XII införde religionsfrihet i Sverige. Friheten var förvisso avgränsad till Karlskrona men likväl ett tydligt bevis på kungens ställningstagande för religiös mångfald. Ett ställningstagande som vi behöver påminnas om.

Idag ifrågasätts kraftigt den grundlagsstadgade rätten till religionsutövning i Sverige. Fundamentet i vårt ideal om ett demokratiskt samhälle byggt på principen om alla människors linka värde kan komma att hotas. Att religionsfrihetens diskuteras är viktigt och självklart i en demokrati.

Rätten att bära religiösa symboler kritiseras återkommande och från flera håll. Även främlingsfientliga röster artikulerar exempelvis förbud för kvinnor att bära slöja är. I den offentliga debatten hörs krav om inskränkningar i religionsfriheten, det kan handla om judiska och muslimska traditioner, det kan handla om samvetsfrid. Inskränkningar som Karl XII ansåg skadade Sverige för flera sekler sen!

Religionsfriheten är en rättighet som innebär att den enskilda personen kan välja, byta och lämna sin religion, liksom rätten att utöva sin religion.

Med globalisering har människor med skiftande religiösa tillhörigheter kommit till Sverige. Mångfaldssamhället erbjuder nya perspektiv på tillvaron och nya möjligheter för ett land att utvecklas. Att inskränka på dessa människors religiösa identitet är att angripa deras människovärde.

En ansvarsfull och prövande samhällsdebatt om religion och religionens plats i samhället är angelägen. Att årligen nationellt uppmärksamma denna dag, den 12 februari, kan vara ett sätt att fira religionsfriheten och att markera för alla människors lika värde i Sverige.

Religionsfriheten är en mänsklig rättighet. Friheten innebär rätten till religionsutövning samtidigt som det även är en rätt till konvertering och sekularitet.

Att människors okunskap, rädsla och till och med fientlighet kan inskränka på friheten till religionsutövning har vi exempel på i Skåne. Utfall och kränkningar mot personer i slöja, bärande på davidsstjärnan eller på ett krucifix sker återkommande. Hur ökar vi kunskapen om religionens betydelse i den enskilda personens liv? Hur belyser vi religionsfrihetens roll i strävan efter starkare social sammanhållning?

Open Skåne förbereder, i samband med 300-årsdagen av Karl XII:s beslut, ett publikt forum med fokus på frågorna ovan.