Format och metod Tankesmedja Open Skåne
19 maj 2016 av Open Skåne

Open Skånes tankesmedjor genomförs i samarbete med deltagare med olika uppdrag och roller i samhället för att få skiftande perspektiv och tillfällen att utveckla nya och gamla nätverk. Open Skåne genomför under 2016 tankesmedjor i Tomelilla, Kristianstad och Eslöv.

Behovet av åtgärder för social sammanhållning, för trygghet och framtidstro, för öppenhet har sällan varit större, inte minst på grund av den stora andel flyktingar som kommit till Skåne.

Syftet med Open Skånes tankesmedjor är att informella och formella ledare från religiösa gemenskaper, politik, näringsliv och från det civila samhället möts för att skapa förutsättningar för större socialt ansvarstagande.

Tankesmedjorna som genomförts under 2015 har lett till att unika processer och samarbeten har satts igång. Samtalet är Open Skånes viktigaste verktyg; det mogna samtalet, samtalet som bygger på lyssnandet, samtalet som stimulerar till gemensamt sökande efter lösningar.

Till tankesmedjorna bjuds följande in: Representanter för respektive kommun, politik, Region Skåne, polismyndigheten, lokala fastighetsägare, lokalt näringsliv, religiösa samfund, media samt lokala ungdomsföreträdare. Formatet är 2,5 timme inklusive måltid.

Varje tankesmedja inleds med en gemensam måltid. Därefter sätter sig deltagarna i en cirkel och generalsekreterare Aldo Iskra, som modererar tankesmedjorna, inleder samtalet.

Aldo Iskra inleder med att hälsa alla varmt välkomna och med att ge en kort lägesrapport med fokus på att alla är väl införstådda med utmaningarna i kommunen och att tankesmedjans fokus ligger på att identifiera tillgångar och möjligheter.

Den första frågan som deltagarna en och en i cirkeln ombeds reflektera över är:

  • Vad tror du det är som stärker känslan för det gemensamma ansvarstagandet i kommunen?

Var och en får reflektera och Aldo Iskra tackar vederbörande och går vidare till nästa person i cirkeln.
När alla haft ordet ber moderatorn deltagarna att lyfta fram de tillgångar som finns i kommunen för att stärka känslan för det gemensamma ansvarstagandet. Aldo Iskra fördelar ordet till dem som räcker upp handen och reflekterar själv vid vissa tillfällen.

När samtalet böljat fram och tillbaka ett tag tar Aldo Iskra fatt i några av de tillgångar som lyfts fram och konkretiserar dem till ett möjligt förslag på åtgärd. Deltagarna får frågan vad de tycker om förslaget och det finslipas tillsammans i gruppen.

Tankesmedjan avslutas med att föreslaget på åtgärd eller åtgärder läggs fast och vem som ansvarar för att det genomförs presenteras. En tidsplan där tid för nästa möte ingår presenteras och alla deltagare tackas för ditt engagemang.