Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi
18 juni 2018 av sofia

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi

Under Järvaveckan, söndagen den 17 juni 2018 presenterade Open Skåne en deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi.

Deklarationen lägger en grund för konkreta åtgärder som utvecklar samarbeten och stärker tilliten mellan judiska och muslimska ledare på olika håll i Sverige.

Deklaration för ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi

Sverige är i akut behov av öppna och trygga sammanhang där judar och muslimer kan engagera sig i samhällslivet som alla andra. 

Kränkningar av judar och muslimer, som utspelas på olika håll i vårt land, uppmärksammas återkommande i media. Till de uppmärksammade antisemitiska och islamofobiska aktiviteterna måste dessvärre ett växande antal hot räknas in, hot som barn, kvinnor och män måste förhålla sig till i sin vardag.

I takt med att utfallen med antisemitisk eller islamofobisk innebörd äger rum försvagas fundamentet i det demokratiska samhället. Principen om alla människors lika värde urholkas och idén om de universella mänskliga rättigheterna mister i betydelse. Att agera mot antisemitism och islamofobi är att värna det Sverige vi håller högt.

Vi, ledare för judiska och muslimska organisationer i Sverige, vill stärka vårt engagemang för det öppna och inkluderande samhället. Det gör vi bäst i gemenskap.

Genom att agera tillsammans och på tvärs över traditionella gränsdragningar kan vi tydligt visa att juden inte är muslimens fiende och vice versa. Genom att bryta de fördomsfulla förväntningarna kan vi öppna för nya samarbeten. Vi tror att judisk-muslimska initiativ kan inspirera till en mångfald av ansträngningar som leder vårt samhälle bort från antisemitism och islamofobi. Vi välkomnar dialoger och samverkan av olika slag. 

Insatserna mot antisemitismen och islamofobin i Sverige behöver förstärkas och inkludera fler människor, nätverk och organisationer. Därför uttalar vi, representanter för judiska och muslimska organisationer i Sverige, vår gemensamma vilja att bidra till 

  • att tilliten mellan judiska och muslimska ledare stärks 
  • att nya nätverk mellan judar och muslimer etableras och att de som redan existerar utvecklas
  • att judars och muslimers ömsesidiga stöd åt varandras rätt till religionsutövning uppmärksammas
  • att inspirera till uppkomsten av lokala och regionala dialoger mellan judar och muslimer på olika håll i landet.

Alen Delic, Islamiska bosniakiska samfundet

Aron Verständig, Judiska centralrådet

Haider Ibrahim, Islamiska shiasamfunden i Sverige 

Isak Reichel, Judiska centralrådet

Deklarationen antogs den 11 april 2018 och är processad av Open Skåne tillsammans med undertecknarna.