Civilsamhället ger kontakter och nätverk – möjligheter till fler företag och nya jobb
1 augusti 2016 av Open Skåne

Idag återvänder många skåningar till arbetsplatsen efter semestern. Jag hoppas att de med arbeten och de utan jobb känner sig stärkta efter den här sommaren, som bjudit på en årstid som visar Sverige från den vackraste sidan.

Onekligen behöver vi stärkas för att orka och på djupet vilja ta itu med frågor som kräver mycket av oss och som ibland känns omöjliga att lösa. Jag tänker på de många vi behöver hjälpa som är utan jobb, utbildning eller saknar nödvändiga nätverk för att komma vidare i livet. Hur känner de sig när personer omkring dem har sociala sammanhang att återgå till, när de själva förblir i utanförskapet och ensamheten?

Avgörande är att de i beslutspositioner känner närhet till de arbetssökandes (och de nyanländas) behov av att få vara med, få vara del i samhällsbygget. Idag är det allt för lätt att få intrycket att dessa människor förblir siffror i statistiken, inte verkliga personer med ansikten och erfarenheter. Människor vi behöver respektera för att respektera oss själva. Utan den respekten kränker vi våra ideal om demokrati och mänsklighet.

Ett stort bekymmer i sammanhanget utgörs av avstånden, mellan personer i maktpositioner och civilsamhällets gräsrötter. De frivilliga initiativen ger de arbetssökande kontakter och nätverk – andrum genom sociala möten. Till dessa initiativ behöver inflytande och makt läggas, beslut som leder till nya företag och fler jobb.

Det krävs att ledarskapet på företag och offentlig verksamhet är öppna för mångfald i sin rekrytering. I Mångfaldsbarometern 2015 påpekas att det i dagsläget råder brist på engagemang hos beslutsfattare för dessa frågor, vilket begränsar arbetssökandes möjligheter till arbete eller till jobb som bättre motsvarar hens kvalifikationer.

Situationen är akut och allvarlig. Trots stadig befolkningsökning kämpar Skåne med låg sysselsättningsgrad. Allra tydligast är detta bland personer med utländsk bakgrund, där knappt 50 procent av personer födda utanför Norden var sysselsatta 2012.

Med det framgångsrika nätverksbyggandet och de långsiktiga samarbeten som Open Skåne redan bidrar till känns det inspirerande att se framåt för att möta höstens och vinterns utmaningar.