Arbetssätt

Under 2014-2018 bjuder Open Skåne in till en process som är öppen och som kan gestaltas på olika sätt. Genom personliga möten, samtal och dialoger, tankesmedjor och konferenser, kulturella och religiösa högtider, konstnärliga uttryck och debatterande ställningstaganden kan mångfaldens röster komma till tals.

Det öppna arbetssättet innebär att verksamheten ska vara en inbjudande källa för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och nätverksbyggande och tillgänglig för alla som vill fördjupa sig i frågor om social sammanhållning i Skåne. Vid sidan om programaktivitetema, som samtal och möten, är även sociala medier viktiga för Open Skånes arbetssätt.

Förtroenden och relationer ger ett tryggare samhälle
Format och metod Tankesmedja Open Skåne

Vetenskapliga garanter
Hela programfasen rörande planering, genomförande, utvärdering och dokumentation utarbetas tillsammans med forskare och andra personer som är anknutna till Lunds universitet och Malmö högskola.

LUNDS UNIVERSITET och MALMÖ HÖGSKOLA bidrar med bland annat vetenskaplig kompetens inom forskning och utbildning, vetenskaplig legitimitet, analysmetodik och såväl nationella som internationella nätverk.

Arbetssätt där Open Skåne erbjuder erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

– Samtal med informella och formella ledare, nyckelpersoner som verkar inom områden som rör arbetsmarknad, civilsamhället, hälsa, kultur, media, myndigheter, näringsliv, politik, religion, utbildning och vetenskap.

– Tankesmedjor, som genomförs i samarbete med deltagare med olika uppdrag och roller i samhället. Detta för att få skiftande perspektiv och tillfällen att utveckla nya och gamla nätverk.

– Metoder att leda samtal och att sätta samman diskussionsgrupper som tar tillvara erfarenheter och en mångfald av perspektiv.

– Öppna möten, konferenser och event med gränsöverskridande samarbeten och innovativa projekt i fokus.